Suárez-Obando, Fernando, University of Pittsburgh, United States