Mei, Sun, Xiangya Nursing School, Central South University, China