Freitas, Lurdiano, Metropolitan Institute of Higher Education (IMES), Brazil