Xiangmin, Tan, Xiangya School of Nursing, Central South University, Changsha, Hunan, China